تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، شناخت روند تحول تفکر فرا انتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی در شهر اصفهان بود. 345 شرکت‌کننده در چهار گروه سنی 15 تا 18 سال (108 نفر)، 19 تا 29 سال (104 نفر)، 30 تا 45 سال (44 نفر) و 46 سال به بالا (51 نفر) به روش نمونه‌برداری خوشه‎ای انتخاب شدند و به سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی (SPBI؛ کرامر، کالباف و گلدستون، 1992) پاسخ دادند. یافته‌های حاصل از تحلیل واریانس نشان دادند اثر گروه بر نمره‎های سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی معنادار نیست. مقایسه‌‌های زوجی فقط بین گرو‌ه‌های سنی 15 تا 18 سال و 19 تا 29 سال در مرحله تفکر مطلق‌گرا تفاوت معنادار نشان دادند. به طور کلی در مرحله مطلق‌گرای سیاهه باورهای پارادایم اجتماعی روند کاهشی و در دو مرحله نسبی‌گرا و دیالکتیک روندی یکنواخت حاکم بود. نتایج این پژوهش بر پایه نظریه‌های تحول شناختی در دوره بزرگسالی مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها