مقایسه سبک زندگی، حرمت خود و سلامت روانی سالمندان تنها، غیرتنها و مقیم سرای سالمندان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسة سبک زندگی، حرمت¬خود و سلامت¬ روانی سالمندان تنها، غیرتنها ومقیم سرای سالمندان انجام شد. نمونة آماری این تحقیق شامل 384 سالمند (128 سالمند تنها، 128 سالمند غیرتنها ، 128 سالمند مقیم سرای سالمندان) بود که به شیوة نمونه‏برداری در دسترس انتخاب شد و در سه گروه قرار گرفتند. شرکت‎کنندگان مقیاس‎های سبک زندگی سالم درسالمندان (اسحاقی، فرج¬زادگان و بابک، 1388)، حرمت -خود (روزنبرگ، 1965) و سلامت عمومی (گلدبرگ و ویلیامز، 1988) را تکمیل کردند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان دادند سالمندان غیرمقیم (تنها و غیرتنها) در مقایسه با سالمندان مقیم سرای سالمندان، و سالمندان غیرتنها نسبت به سالمندان تنها از سبک زندگی و سلامت روانی بهتری برخوردار هستند. به علاوه، سالمندان غیرمقیم (تنها و غیرتنها) در مقایسه با سالمندان مقیم سرای سالمندان حرمت خود بیشتری داشتند و سالمندان تنها نسبت به سالمندان غیرتنها از حرمت خود بالاتری برخوردار بودند. بنابراین با توجه به نظریة فعالیت، سالمندان با حفظ فعالیت¬ و نقش¬های اجتماعی قبلی خویش می‏توانند سبک زندگی مطلوبی داشته و احساس ارزشمندی خویش را حفظ کنند.

کلیدواژه‌ها