اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه‌ـ‌فزون‌کنشی در کودکان

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد روانشناسی

3 استاد دانشگاه علوم پزشکس تبریز

4 دانشیار دانشگاه تبریز

5 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون‎کنشی کودکان انجام شد. براساس یک طرح شبه‌تجربی، 56 کودک (42 پسر، 14دختر) 5 تا 13 ساله از کلینیک‎های فوق‌تخصصی روان‌پزشکی کودک و نوجوان در شهر تبریز انتخاب شدند و به روش جایگزینی تصادفی پس از همتاسازی از لحاظ جنس، سن و میزان تحصیلات مادر، در دو گروه آزمایشی و کنترل جای گرفتند. در حالی که هر دو گروه تحت درمان قرص ریتالین قرار داشتند، گروه آزمایشی (مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون‎کنشی) طی هفت جلسه به مدت یک ماه و سه هفته در بیمارستان روان‌پزشکی رازی تبریز تحت آموزش مدیریت والدین (بارکلی، 1981) قرار گرفتند اما گروه کنترل این آموزش را دریافت نکردند. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس یک‌طرفه نشان دادند اثر آموزش مدیریت والدین بر نشانگان اختلال نارسایی توجه/ فزون‎کنشی معنا‌دار بود. به عبارت دیگر، این برنامه آموزشی باعث کاهش قابل توجه نشانه‎های اختلال نارسایی توجه/ فزون‎کنشی در گروه آزمایش شد، در حالی که در گروه کنترل بهبودی مشاهده نشد. افزون بر این، تفاوت دو گروه دختر و پسر معنادار بود به طوری که تأثیر آموزش مدیریت والدین در دختران بیش از پسران بود و سطح بهبودی در آنان بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها