حمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان‌شناختی و بهزیستی روان‌شناختی: وارسی یک مدل علّی در زنان شاغل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت اثر حمایت اجتماعی از طریق ارضای نیازهای اساسی روان¬شناختی در محیط کار بر بهزیستی روان¬شناختی زنان شاغل بود. 360 زن شاغل در دانشگاه¬های شهر شیراز مقیاس حمایت اجتماعی (واکس و دیگران، 1986)، مقیاس نیازهای اساسی روان¬شناختی در کار (لاگاردیا و دیگران، 2000) و مقیاس بهزیستی روان¬شناختی (ریف و کیز، 1995) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان دادند حمایت¬ اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم، از طریق نیاز به ارتباط و نیاز به صلاحیت، بر بهزیستی روان¬شناختی زنان شاغل دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که تفاوت معنادار درحمایت‌ اجتماعی، نیازهای اساسی روان¬شناختی و بهزیستی روان¬شناختی زنان شاغل مجرد و متأهل وجود ندارد. این یافته‌ها بر نقش اشتغال و تعاملات اجتماعی در محیط کار تأکید می¬کنند.

کلیدواژه‌ها