ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

2 دانشیار دانشگاه آزاد واحد رودهن

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطة حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای انجام شد. بدین منظور 95 بیمار مبتلا به سرطان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهدای تجریش تهران و ولیعصر زنجان به شیوه نمونه‌برداری در دسترس انتخاب و به سیاهه تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای (تدیسچی و کالاهان، 1996)، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و دیگران، 1988) و سیاهه باورهای مذهبی (وزیری، 1391) پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون (ساده و چندگانه) نشان دادند که حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی در بیماران مبتلا به سرطان با تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای رابطه معنادار مستقیم دارند و این دو عامل به طور مشترک 3/13 درصد از تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای را تبیین می‌کنند. از نتایج این پژوهش می‌توان در تدارک برنامه‌های بهبود و ارتقای سطح سلامت روانی و فراهم ساختن امکان تغییرات مثبت پس‎ضربه‎ای بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها