تأثیر برنامه گروهی بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‌‏های یادگیری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

2 استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3 دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی برنامه بازآموزی اسنادی بر افسردگی دانش‎آموزان دارای ناتوانی‏های یادگیری شهر تهران بود. در این مطالعه شبه‏ تجربی، از تمامی دانش‎آموزان (36 نفر؛ 27 پسر و 9 دختر) مراجعه‏ کننده به مراکز ویژه اختلال‎های یادگیری دولتی منطقه 6 شهر تهران در سال تحصیلی 1392-1391 به شیوه در دسترس و هدفمند نمونه‎برداری شد و سپس دانش‎آموزان هر مرکز به طور مساوی و تصادفی در یکی از دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. سیاهه افسردگی کودکان کوواکس (1977) توسط همه شرکت‏‌کنندگان قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل شد. گروه آزمایش طی 11 جلسه 45 دقیقه‌‏ای (هفته‏‌ای دو جلسه) آموزش بازآموزی اسنادی گروهی را دریافت کردند. داده‏‌ها با استفاده از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند اجرای برنامه بازآموزی اسنادی به کاهش معنادار نمره‏‌های افسردگی در دانش‎آموزان با ناتوانی‏‌های یادگیری منجر می‎شود. بر اساس این یافته‏‌ها می‏‌توان نتیجه گرفت برنامه گروهی بازآموزی اسنادی نشانه‏‌های افسردگی در دانش آموزان واجد ناتوانی‌‏های یادگیری را کاهش می‏‌دهد.

کلیدواژه‌ها