نقش ارزش‎های فرهنگی در ترجیح‌های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت نقش ارزش‎های فرهنگی ازدواج در ترجیح‎های سن ازدواج و تفاوت سنی زوجین اجرا شد. تعداد 344 دانشجو (153 مرد، 191 زن) به شیوه نمونه¬برداری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب و با استفاده از زمینه‎یاب ارزش‎های ازدواج (MVS؛ دلخموش، 1386، 1392ب) ارزیابی شدند. داده¬های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که ارزش‎های محاط¬شدگی و خودپیروی عاطفی در دو جهت معکوس در پیش‎بینی ترجیح سن ازدواج و ارزش برابرنگری در پیش‎بینی ترجیح میزان تفاوت سنی زوجین در هر دو جنس، سهم تعیین‎کننده دارند. یافته¬ها تأثیر ارزش‎های فرهنگی را بر معیارها و ترجیح‌های ازدواج برجسته ساختند و بر اعتبار زمینه‌یاب ارزش‎های ازدواج، صحه گذاشتند. 

کلیدواژه‌ها