پیش‌بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‌های شخصیت دانش‌آموزان تیزهوش

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و اموزش کودکان استثنائی

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش¬بینی ابعاد خودآگاهی بر مبنای رگه‎های شخصیتی در دانش¬آموزان تیزهوش بود. شرکت¬کنندگان مشتمل بر 239 دانش-آموز تیزهوش (120 دختر، 119 پسر) در مقطع دبیرستان شهرستان شیراز بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل اصلی شخصیت (گلدبرگ، 1999) و مقیاس خودهشیاری (ریلو و الیک، 1998) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که بین رگه-های شخصیت (برون¬گردی، وظیفه‎شناسی، توافق‌جویی، گشودگی به تجربه و نوروزگرایی) و ابعاد خودآگاهی (خودآگاهی خصوصی، خودآگاهی عمومی و اضطراب اجتماعی) همبستگی وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عامل¬های گشودگی به تجربه و وظیفه‌شناسی، بعد خودآگاهی خصوصی و توافق‌جویی، و نوروزگرایی، بعد خودآگاهی عمومی را به‎طور مثبت پیش¬بینی می¬کنند. همچنین، نوروزگرایی به¬طور مثبت و برون¬گردی به¬طور منفی بعد اضطراب اجتماعی را پیش¬بینی کردد.

کلیدواژه‌ها