ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط ارتقای آگاهی بین‌ذهنی مادر

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مطالعة حاضر بر شناخت اثربخشی بستة آموزشی افزایش آگاهی بین¬ذهنی مادران دارای شیرخوار 7-6 ماهه بر ارتقای کیفیت دلبستگی شیرخوار در پایان سال نخست زندگی شیرخوار متمرکز شد. کیفیت دلبستگی شیرخوار توسط طبقه¬های Q دلبستگی (واترز، 1995) مورد سنجش قرار گرفت.20 مادر دلبستة ناایمن از طریق مصاحبة رابطة کنونی (کرول و اونز، 1996) شناسایی شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند شیرخواران گروه آزمایش به واسطة بهبود آگاهی بین¬ذهنی در مادران و پاسخدهی متناسب به نیازهای آنها دلبستگی ایمن¬تر و وابستگی کمتر نسبت به گروه گواه دارند. 

کلیدواژه‌ها