مقایسه حافظه ‌آینده‌نگر و فراحافظه افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس‌ـ‌‌بی‌اختیاری در جمعیت غیربالینی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه حافظه آینده‌نگرو فراحافظه (قضاوت احساسِ دانستن) افراد بهنجار و مبتلا به اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری در 100 دانشجوی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج انجام شد. برای سنجش شدّت نشانه‎های اختلال وسواس ـ ‌بی‌اختیاری از سیاهة وسواس ـ بی‌اختیاری مادزلی(هاجسن و راچمن، 1977)، برای سنجش حافظه آینده‌نگر از پرسشنامه حافظه آینده‌نگر و گذشته‌نگر (کرافورد، اسمیت، دلا سالا، لوگی و مایلور، 2003) و برای سنجش عملکرد حافظه و فراحافظه ازفهرست واژه‌های خنثی و تهدیدآمیز مربوط به آلودگی و وارسی (برگرفته از آزمون فراحافظه تونا و دیگران، 2005) استفاده شد. نتایج آزمون t مستقل نشان دادند حافظه آینده‌نگر دو گروه متفاوت است و حافظه آینده‌نگر گروه بهنجار رسایی بیشتری دارد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نیز نشان دادند فراحافظه گروه بهنجار در مقاسیه با گروه وسواس‎ـ‌بی‌اختیاری رسایی بیشتری دارد، امّا تفاوتی در عملکرد حافظه دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها