اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای ختلال‌های برونی‌سازی‌شده

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی

2 استادیار دانشگاه بهزیستی و توان بخشی تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی واجد اختلال‌های برونی¬سازی‌شده بود. در این مطالعه شبه‌تجربی، از جامعه آماری دختران 12 تا 16 ساله عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان شهر تهران، 94 نفر به مقیاس خودگزارش‌دهی آشنباخ و رسکورلا (2001) پاسخ دادند. 30 نفر با نمره 63 و بالاتر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به تعداد مساوی در گروه‏های آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش در 15 جلسه آموزش تاب‏آوری شرکت کردند. پرسشنامه بهزیستی روان‏شناختی ریف (ریف و کیز، 1995) قبل و بعد از جلسات آموزشی توسط دختران تکمیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان دادند در تمامی مؤلفه‏های بهزیستی روان‏شناختی به استثنای استقلال عمل، نمره‏های دختران گروه آزمایش بالاتر از گروه گواه بود. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت برنامه آموزش تاب‏آوری موجب افزایش بهزیستی روان‏شناختی دختران خیابانی دارای اختلال‏های برونی¬سازی شده می‏شود.

کلیدواژه‌ها