روابط ساده و چندگانه ویژگی‌های شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و وسواس‌ـ‌بی‎اختیاری

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین روابط ساده و چندگانه باورهای فراشناختی، تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی، شناخت‌های کمال‌گرایانه و اجتناب شناختی با نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بی‎اختیاری بود. تعداد 66 بیمار (52 زن، 14 مرد) مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و 74 بیمار (51 زن، 23 مرد) مبتلا به اختلال وسواس بی‎اختیاری به شیوه نمونه‌برداری هدفمند در دو شهر یزد و تهران انتخاب شدند و پرسشنامه نگرانی پن (PSWQ)، پرسشنامه باورهای فراشناختی (MCBQ)، مقیاس تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی (IUS)، سیاهة شناخت‌های کمال‌گرایانه (PCI) و پرسشنامه اجتناب شناختی (CAQ) را تکمیل کردند. یافته‌ها نشان دادند بین متغیرهای پیش‌بین با نگرانی در هر دو گروه همبستگی مثبت وجود دارد. بهترین پیش‌بینی‌‌کننده‌های نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بی‎اختیاری به ترتیب باورهای فراشناختی و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی بودند. بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت اگرچه نگرانی از عناصر مشترک بین اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بی‎اختیاری محسوب می‌شود، تعیین‌کننده‌های آن در این دو اختلال متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها