مقایسه نظام‌های مغزی-رفتاری و عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان به ‎سردردهای میگرنی و افراد سالم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گروه روان شناسی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز گروه روان شناسی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه نظام‌های مغزی-رفتاری و عاطفه مثبت و منفی در مبتلایان به سردردهای میگرنی و افراد سالم صورت گرفته است. بدین منظور١٢٠ نفر (زن و مرد) مبتلا به سردردهای میگرنی از بین بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک‌ها و مراکز درمانی شهرهای دزفول و اندیمشک، به روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شدند و ١٢٠ نفر (زن و مرد) سالم از همراهان بیماران که از نظر سن، جنس و تحصیلات با گروه بیمار همتا شده و ملاک‌های ورود به گروه شامل آنها می‎شد به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. هر دو گروه پرسشنامه‌ شخصیتی گری‎ـ‎ویلسون (ویلسون، بارت وگری، 1989) و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (واتسون، کلارک و تلجن، 1988) را تکمیل کردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان دادند هر دو گروه سالم و بیمار در نظام بازداری رفتاری و مؤلفه‌های اجتناب منفعل و گریز و عاطفه منفی تفاوت معناداری دارند، در حالی که تفاوت‌ها در سایر متغیرهای نظام روی‌آوری، اجتناب فعال، خاموشی، جنگ و عاطفه مثبت معنا‌دار نبود.

کلیدواژه‌ها