اثربخشی شن‌بازی درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شن‌بازی‌درمانگری بر کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه استفاده شد. از بین کلیه کودکان پیش‌دبستانی مهدکودک‌های شهرکرمانشاه در سال تحصیلی 1392، 54 کودک که در مقیاس پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی (واحدی، فتحی‌آذر، حسینی‌نسب، و مقدم، 1387) دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین به دست آورده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی و همتاکردن سن و جنس در دو گروه 15 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. جلسه‌های شن‌بازی درمانگری به مدت 10جلسه 45 دقیقه‌ای انفرادی به صورت هفتگی اجرا شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند شن‌بازی درمانگری، پرخاشگری کودکان را به طور معناداری کاهش می‌دهد و چنین دستاوردی در پیگیری دو ماهه حفظ شد. با توجه به یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت شن‌بازی درمانگری در کاهش نشانه‎های پرخاشگری کودکان پیش‌دبستانی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها