درون‎داد حالت‏های ذهنی مادر و رفتار اجتماعی کودک: نقش واسطه‏‌ای نظریه‎ ذهن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه‎ای نظریه ذهن در رابطه‎ بین درون‎داد گفتاری مادر در گفت‌وگوهای روزمره با کودک و رفتار اجتماعی او در کلاس بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 208 کودک دوره پیش‎دبستانی شهر شیراز و همچنین مادران و مربیان آنها بود. ابزارهای تحقیق عبارت بودند از: مجموعه تکالیف نظریه ذهن (ولمن و لیو، 2004)، سیاهه درون‎داد حالت‎های ذهنی مادرانه (پیترسون و اسلاگتر، 2003) و زیرمقیاس رفتار اجتماعی‌ـ فرم مربی (کریگان، 2003). نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که بیان مبسوط حالت ذهنی توسط مادر در گفت‌وگوهای روزمره، به واسطه نظریه ذهن، پیش‎بینی‌کننده ‎مثبت رفتار اجتماعی کودک در کلاس است. از طرف دیگر، بیان مختصر موقعیت عینی توسط مادر در گفت‌وگوهای روزمره به واسطه نظریه ذهن، رفتار اجتماعی را به گونه‎ای منفی پیش‎بینی ‎کرد. در مجموع، پژوهش حاضر نشان داد نوع گفتار مادر در گفت‌وگوهای روزمره با کودک به واسطه نظریه ذهن، نقش بسزایی در رفتار اجتماعی کودک دارد.

کلیدواژه‌ها