مقایسه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان با سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و نشخوار فکری در دانشجویان یا سطوح بهنجار و بیمارگون از نگرانی بود. بدین منظور250 نفر به روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه‌های باورهای فراشناختی (ولز،2000)، نشخوارفکری (نولن‌ـ‌هوکسیما و مارو، 1991) و نگرانی پنسیلوانیا (می‌یر، میلر، متزیگر و بورکویچ، 1990) را تکمیل کردند. دانشجویان بر اساس کسب نمره 40 در آزمون نگرانی پنسیلوانیا به دو گروه دارای نگرانی بهنجار (125 نفر) و نگرانی بیمارگون (125 نفر) تقسیم شدند. نتایج تحلیل واریانس نشان دادند مؤلفه‌های باورهای فراشناختی (باورهای مثبت درباره نگرانی، افکار مهارناپذیر و خطرناک، اطمینان شناختی و نیاز به مهار افکار) در دانشجویان واجد سطوح بیمارگون از نگرانی بیش از دانشجویان دارای سطوح بهنجار است. اما بین باور خودآگاهی شناختی در بین دو گروه تفاوت معنادار یافت نشد. مؤلفه‌های در فکر فرو رفتن، انحراف توجه، تعمق و نشخوار فکری در دانشجویان با سطوح بهنجار بیش از دانشجویان با سطوح بیمارگون از نگرانی بود. در مجموع یافته‌ها نشان دادند از بین مؤلفه‌های باورهای فراشناختی تنها مؤلفه‌ افکار مهارناپذیر و خطرناک، توانایی پیش‌بینی نگرانی بیمارگون را دارد.

کلیدواژه‌ها