تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سطوح مختلف اقتصادی‌ـ‌اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و ادراک کلی از شادکامی و رضایت از زندگی) از جامعه دختران مقطع راهنمایی انجام شد. برای گردآوری داده¬ها، چهار شیوه¬ مصاحبه نیمه‎ساختاریافته (10 نفر)، بحث در گروه¬های متمرکز (سه گروه شش نفری)، تکمیل جمله‎های ناتمام (140 نفر) و نوشتار روایتی (100 نفر) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی با درنظر گرفتن ملاک¬های اعتبار در پژوهش کیفی، نتایج تحلیل کیفی طبقه¬بندی شد. یافته¬ها نشان دادند دختران نوجوان ایرانی، بهزیستی را در شش مقوله¬ روابط، خودپنداشت، فردیت، عواطف، برخورداری از رفاه و سلامت و ارزش¬های معنوی‌ـ‌شخصیتی ادراک می¬کنند. این یافته¬ها بر اساس مبانی فرهنگی و روی‎آورد روان¬شناسی مثبت مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها