دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. نظام‌ های مغزی-رفتاری و احساس تنهایی: نقش واسطه ‌ای اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

پوریا حیدری؛ محترم نعمت ‌طاوسی


2. اثربخشی برنامه آموزشی تحول مثبت نوجوانی بر شاخص های تحول مثبت در نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

ناهید حسین‌آباد؛ محمود نجفی؛ علی محمد رضایی


3. درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همسالان در نوجوانان: نقش واسطه ‌ای کیفیت تعامل‌ های والد-فرزندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1399

روژین مرادی ‌فرد؛ محمد سجاد صیدی؛ فهمیه زینعلی