دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسط های حرمت خود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


2. نقش واسطه‌ای ترس از صمیمیت در رابطه بین آسیب‌های دلبستگی و اختلال‌های جنسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

شراره عبدالله خانی؛ محمدعلی بشارت


3. تحول معرفت شناسی شخصی در دانش آموزان دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

زهرا تنها؛ پروین کدیور؛ راضیه جلیلی


4. رابطه محیط سواد خانه با مهارت‌های اولیه خواندن- نوشتن و ریاضی کودکان پیش‌دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

سیده مرجان مظلوم؛ سوسن رحیم‌زاده


5. اثربخشی آموزش جایگزین پرخاشگری و ایمن‌سازی در مقابل تنیدگی بر راهبردهای شناختی نظم‌جویی هیجان در نوجوانان بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

سعید محمودی‌نیا؛ مژگان سپاه‌منصور؛ سوزان امامی‌پور؛ فریبا حسنی


6. مؤلفه‌های صبر مادر و توان بدرفتاری با کودک: نقش واسطه‌ای نارسایی نظم‌جویی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

مرضیه صادق‌زاده؛ فاطمه بهزادی؛ فرهاد خرمایی


7. روابط ساختاری بین خرد و رفتار اخلاقی: نقش واسطه‌ای خودمهارگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

منیر آزادمنش؛ خدیجه ابوالمعالی؛ اکبر محمدی


8. رابطه بین فراشناخت و فراهیجان با تحمل پریشانی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری روان‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1399

مجید پورفرج؛ طاهره محمودیان