دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. هنجارهای عاطفی واژگان دلبستگی در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398


2. سنتزپژوهی پژوهش های آموزش زیبایی شناختی بر اساس ابعاد تحول کودک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398

مرتضی مرادی؛ سحر بارانیان؛ محسن علیزاده؛ سیمین زغیبی قناد


3. اثرناپذیری تصمیم های اخلاقی از دلایل منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398


4. اثربخشی آموزش جلوه های چهره ای هیجان های بنیادین بر اختلال رفتاری زودآغاز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398


6. دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه ای طرحواره های سلزش نایافته اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398


7. اختلال های رفتاری کودکان و تنیدگی مادران: نقش واسطه ای خستگی و راهبردهای مقابله ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1398