موضوعات = روان‌ سنجی
تعداد مقالات: 10
1. ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده: فرم کودکان

دوره 16، شماره 62، زمستان 1398، صفحه 229-240

طیبه شاهمرادی‎ فر؛ حسین کارسازی؛ علی فتحی آشتیانی


2. فراتحلیل رابطه بین راهبردهای یادگیری خودنظم‌جویی و اهمال‌کاری تحصیلی

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 249-260

جواد مصرآبادی؛ ابراهیم گزیدری


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 101-111

مینا مهبد؛ محبوبه فولاد چنگ


4. مقیاس هستۀ ارزشیابی خود: روش ‌اجرا و نمره‌ گذاری

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 97-99

محترم نعمت‌‌طاوسی


5. پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 221-223

محمد‌علی بشارت


6. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی آزمون تکمیل جمله دانشگاه واشینگتون

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 157-167

اشرف‌سادات موسوی؛ پرویز آزاد فلاح؛ محسن دهقانی؛ حجت‌الله فراهانی


7. ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان

دوره 13، شماره 50، زمستان 1395، صفحه 209-219

سهراب امیری؛ امیر قاسمی نواب؛ یوسف جمالی


8. آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 211-199

منیره حسین آبادی؛ امید شکری


9. فراتحلیل اثربخشی مداخله‏ های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 141-121

حمیدرضا عریضی؛ سعیده دانشمندی؛ احمد عابدی