موضوعات = آزمون‌ های روانی
تعداد مقالات: 20
2. پرسشنامه پنج عاملی ذهن‌آگاهی: روش اجرا و نمره‌گذاری

دوره 15، شماره 59، بهار 1398، صفحه 336-338

شیما تمنایی‌فر؛ مصلح مصلح میرزایی؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید؛ مهدی سلیمانی


3. مقیاس نشخوار خشم: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری

دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 213-215

محمدعلی بشارت


4. پرسشنامه احساس تنهایی ایرانی: روش اجرا و نمره‌گذاری

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 113-117

سوسن رحیم‎زاده


5. مقیاس تنهایی اجتماعی: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 475-476

محمدعلی بشارت


6. ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 225-349

رعنا روان‌پارسا؛ محترم نعمت‌طاوسی


7. ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌‌سنجی سیاهه تحول مثبت نوجوانان

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 315-327

خدیجه مرادی؛ حسن اسدزاده؛ ابوالفضل کرمی؛ محمود نجفی


9. پرسشنامه حرمت خود مشروط نوجوانان: روش اجرا و نمره گذاری (نسخه فارسی)

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 215-217

سهراب امیری؛ امیر قاسمی‎نواب؛ یوسف جمالی


10. ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 147-153

زهره مجدآبادی


11. مقیاس هستۀ ارزشیابی خود: روش ‌اجرا و نمره‌گذاری

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 97-99

محترم نعمت‌‌طاوسی


12. ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ‌ فارسی مقیاس ارزیابی توانمندی‌های دانش‌آموز دورکس

دوره 14، شماره 53، پاییز 1396، صفحه 63-73

ماندانا سپنتا؛ محبوبه هاشمی جوزدانی


13. مقیاس مشکلات بین شخصی-30 :پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری

دوره 13، شماره 52، تابستان 1396، صفحه 433-435

محمدعلی بشارت


14. پرسشنامة معنای زندگی

دوره 13، شماره 51، بهار 1396، صفحه 331-333

زهره مجدآبادی


17. ویژگی‎های روان‎سنجی پرسشنامۀ پنج عاملی ذهن‌آگاهی

دوره 12، شماره 47، بهار 1395، صفحه 329-321

شیما تمنایی‌فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مصلح میرزایی؛ مهدی سلیمانی


19. مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1394، صفحه 102-99

زهره مجدآبادی