کلیدواژه‌ها = سرسختی
تعداد مقالات: 3
1. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسطه ای حرمت خود

دوره 16، شماره 63، بهار 1399، صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی


2. نقش واسطهای پایداری روانی در رابطة بین شیوه های والدگری و تبلور وجودی

دوره 14، شماره 54، زمستان 1396، صفحه 107-120

امیرعباس فاتحی دهاقانی؛ فریده یوسفی


3. سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 352-360

سمیه ایوبی؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری