کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی چندگروهی
تعداد مقالات: 3
1. آزمون هم‌ارزی جنسی ساختار عاملی نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان

دوره 12، شماره 46، زمستان 1394، صفحه 211-199

منیره حسین آبادی؛ امید شکری


2. تغییرناپذیری بین گروهیِ ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در نوجوانان ایرانی

دوره 9، شماره 35، بهار 1392، صفحه 237-248

مهناز علی اکبری دهکردی؛ علی خدایی؛ امید شکری؛ زهره دانشورپور