نویسنده = حسن میرزاحسینی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار متقابل بر تحمل پریشانی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان بزهکار

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 73-85

ریحانه جباری؛ حسن میرزاحسینی؛ سمانه صادق محبوب