نویسنده = ربابه نوری قاسم آبادی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 285-304

حمیدرضا حسن آبادی؛ ندا جسری؛ ربابه نوری قاسم آبادی