نویسنده = فاطمه قاسمی نیایی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین راهبردهای گذر از بحران میانسالی: یک مطالعۀ کیفی

دوره 14، شماره 56، تابستان 1397، صفحه 389-403

معصومه اسمعیلی؛ فاطمه قاسمی نیایی؛ کوثر دهدست