نویسنده = محمد سلطانی زاده
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 159-168

امیر کشاورز؛ حسینعلی مهرابی؛ محمد سلطانی زاده