نویسنده = مهدی نیری
تعداد مقالات: 2
1. سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 352-360

سمیه ایوبی؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری


2. سبکهای مختلف دلبستگی و رضایتمندی زناشویی

دوره 3، شماره 12، تابستان 1386، صفحه 347-353

علیرضا رجایی؛ مهدی نیری؛ شیرین صداقتی