نویسنده = سعید تیموری
تعداد مقالات: 1
1. سرسختی، کیفیت زندگی و احساس بهزیستی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 352-360

سمیه ایوبی؛ سعید تیموری؛ مهدی نیری