نویسنده = فاطمه شهابی‌زاده
تعداد مقالات: 4
1. دلبستگی ادراک شده دوران کودکی و ویژگی‌های شخصیتی در الگوی وابستگی به تلفن همراه

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 423-432

مهدی کیوان‌کار؛ مجید پاکدامن؛ فاطمه شهابی‌زاده


2. نقش ادراک دلبستگی دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و سبک‌های اسنادی بر اضطراب اجتماعی

دوره 8، شماره 32، تابستان 1391، صفحه 385-395

سیده سمیه خراشادی‌زاده؛ فاطمه شهابی‌زاده؛ رضا دستجردی


3. دلبستگی ادراک شده دوران کودکی، کنش‌وری خانواده و مقابله مذهبی

دوره 8، شماره 31، بهار 1391، صفحه 221-234

فاطمه شهابی‌زاده؛ محمد‌علی مظاهری


4. ادراک دلبستگی کودکی، دلبستگی بزرگسال و دلبستگی به خدا

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 245-265

مژگان سپاه منصور؛ فاطمه شهابی‌زاده؛ الهه خوشنویس