نویسنده = مرتضی عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان: نقش واسطه‏‌ای خودکارآمدی و حرمت خود

دوره 11، شماره 41، پاییز 1393، صفحه 103-114

علی اصغر حسین‌زاده؛ مرتضی عزیزی؛ حسین توکلی