نویسنده = سوسن رحیم زاده
تعداد مقالات: 10
1. پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 7-26

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


4. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


5. دلبستگی و پزشکی روان ـ تنی

دوره 5، شماره 17، پاییز 1387، صفحه 83-85

سوسن رحیم زاده


6. ارزیابی سلامت روانی والدین کودکان واجد اختلال نارسایی‌توجه/فزون‌کنشی و پیشنهاد شیوه‌های مداخله‌گری

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 355-365

سوسن رحیم زاده؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ صمصام سمیعی کرانی؛ علی ‌ زاده محمدی


7. دلبستگی و پزشکی روان ـ تنی

دوره 4، شماره 16، تابستان 1387، صفحه 399-401

سوسن رحیم زاده


8. دلبستگی و پزشکی روان ـ تنی

دوره 4، شماره 15، بهار 1387، صفحه 306-308

سوسن رحیم زاده


9. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی بالینی و مشاوره

دوره 1، شماره 4، تابستان 1384، صفحه 77-80

سوسن رحیم زاده


10. ورزش و تحول روانی - اجتماعی

دوره 1، شماره 3، بهار 1384، صفحه 11-25

سوسن رحیم زاده