نویسنده = حمیدرضا حسن آبادی
تعداد مقالات: 3
1. ظرفیت دیداری در برابر فرایند شناختی: کاهش خطاهای دیکته از نوع حروف هم آوا

دوره 14، شماره 55، بهار 1397، صفحه 285-304

حمیدرضا حسن آبادی؛ ندا جسری؛ ربابه نوری قاسم آبادی


2. نارساییهای شناختی زیربنایی در ناتوانی ریاضی

دوره 6، شماره 23، بهار 1389، صفحه 187-200

انوشه امین زاده؛ حمیدرضا حسن آبادی