نویسنده = حسین پورشهریار
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر برنامه آموزش تاب آوری بر ارزیابی های شناختی، مقابله و هیجان ها

دوره 15، شماره 57، پاییز 1397، صفحه 83-99

سمیه محبی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار


3. تنیدگی شغلی، راهبردهای مقابله‌ای و فشارها: الگوی تغییرناپذیری جنسی

دوره 10، شماره 40، تابستان 1393، صفحه 393-408

اعظم صادقی‌وزین؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه باقریان


4. مباحثه‌طلبی: نقش برون‌گردی، باورهای معرفت‌شناسی و نیاز به شناخت

دوره 9، شماره 36، تابستان 1392، صفحه 401-410

حسین پورشهریار؛ سمیه احمدی؛ زهرا تنها