نویسنده = شعله امیری
تعداد مقالات: 5
1. تحول تفکر فراانتزاعی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1392، صفحه 131-174

سمانه اسعدی؛ شعله امیری؛ حسین مولوی


2. تحول حافظه کاذب در کودکان

دوره 7، شماره 28، تابستان 1390، صفحه 365-375

فاطمه احمدی؛ شعله امیری؛ یاسمین عابدینی


3. اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری مادر و اضطراب در کودکان

دوره 5، شماره 20، تابستان 1388، صفحه 333-342

زهرا صرامی؛ شعله امیری؛ حمید طاهرنشاط دوست؛ حسین مولوی


4. رابطه بین زمان واکنش با هوش و سطح اضطراب

دوره 3، شماره 9، پاییز 1385، صفحه 53-61

مریم ضیایی؛ شعله امیری