نویسنده = مریم بیات
تعداد مقالات: 9
2. خلاقیت و رگه‌های شخصیت در دانشجویان

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 155-164

حسین زارع؛ مژگان آگاه هریس؛ مریم بیات


3. پرسشنامه غربالگری اختلالهای اجتماعی/هیجانی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه رواسازی متقاطع

دوره 7، شماره 25، پاییز 1389، صفحه 7-26

پریرخ دادستان؛ علی عسگری؛ سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات


4. قصه گویی و تحول مفهوم خدا در کودکان ایرانی و لبنانی

دوره 6، شماره 24، تابستان 1389، صفحه 295-306

پریرخ دادستان؛ امیمه محسن علیق؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ مسعود آذربایجانی؛ مریم بیات


5. احساس تنهایی و خوداثربخشی اجتماعی در نوجوانان

دوره 6، شماره 22، زمستان 1388، صفحه 87-96

سوسن رحیم زاده؛ مریم بیات؛ آسیه اناری


7. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی سلامت

دوره 3، شماره 10، زمستان 1385، صفحه 173-176

مریم بیات


8. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی سلامت

دوره 2، شماره 6، زمستان 1384، صفحه 171-174

مریم بیات


9. چکیده پژوهشها در قلمرو روانشناسی ورزش

دوره 2، شماره 5، پاییز 1384، صفحه 83-86

مریم بیات