نویسنده = محمدعلی بشارت
تعداد مقالات: 2
1. مقیاس ترس از صمیمیت: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری

دوره 16، شماره 61، پاییز 1398، صفحه 109-112

محمدعلی بشارت