تعداد مقالات: 745
726. پنج عامل بزرگ شخصیت و نیاز به شناخت

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 61-68

فریده حسینی؛ مرتضی لطیفیان


727. چکیده پژوهشهای روانشناسی کاربردی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 267-270

زهره صیادپور


729. تأثیر کار، سن، مراقبت بر تغییرات جسمانی و شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 195-196

زهره صیادپور


730. اسطورة روان تحلیل‌گری

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 271-272

محمدتقی دلخموش


731. سالمندی و سلامت

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 166-167

زهره صیادپور


732. هدف روان درمانگری

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 69-71

پریرخ دادستان


733. حکمت خُلقی (قسمت آخر): صفات مهذب

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 197-199

محمدتقی دلخموش


734. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 273-274

جمیله کلانتری خاندانی


735. شناخت ـ رفتار درمانگری سالمندان

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 168-169

محمدتقی دلخموش


736. آیا فربهی یک اختلال تغذیه است؟

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 72-74

محترم نعمت طاوسی


737. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمنها و منابع علمی روان شناختی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 200-200

جمیله کلانتری خاندانی


738. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 2، شماره 7، بهار 1385، صفحه 275-276


739. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 5، شماره 19، بهار 1388، صفحه 170-170

جمیله کلانتری خاندانی


741. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 7، شماره 26، زمستان 1389، صفحه 201-201


743. فرهنگ استنادی روان شناسی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 77-78

محمدتقی دلخموش


744. مسیرهای دستیابی به شبکه ها، انجمن ها و منابع علمی روان شناختی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 79-79

جمیله کلانتری خاندانی


745. تقویم مجامع ملی و بین المللی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1388، صفحه 80-80