شماره جاری: دوره 16، شماره 63، بهار 1399 

علمی پژوهشی

1. رابطه بین سرسختی و سبک های مقابله: نقش واسط های حرمت خود

صفحه 251-262

زهرا بناءطهرانی؛ محترم نعمت طاوسی